<<

Ana Sayfa / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında şirketlerin günlük operasyonları nedeniyle işledikleri kişisel verilerin güvenliği konusunda hukuki ve teknik analizler yapılarak dönüşüm süreçlerinin tamamlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde belirlenen yükümlülükler ile uyulması gereken usul ve esasları düzenlemek için yapılması gereken faaliyetler konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi ve şirketinizin söz konusu kanun kapsamında tüm süreçlerinin düzenlenmesi ve sorumluluklarının belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

  • Hukuki Analiz

    Bu kapsamda şirketinizin iş süreçleri hukuki analize tabi tutulur ve işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak şirketinizin ilgili departmanlarının ne yapmaları gerektiği konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılır. Bu çalışmalarla veri işleme envanterinin hazırlanması, kişisel verilerin korunması ile ilgili işletme politikalarının belirlenmesi, şirketinizin taraf olduğu hukuki anlaşmaların, formların gözden geçirilerek KVK Kanunu’na uyumlu hale getirilmesi, aydınlatma metinlerinin hazırlanması ve benzeri süreçler tamamlanır.

  • Teknik Analiz

    Kişisel verilerin şirketinizin bilgi sistemlerine girdiği ve aktarıldığı kanallar ve yöntemler tespit edilir. KVK Kanunu’nun öngördüğü şekilde kişisel verilerin meşru amaçlar ve yasal yükümlülükler doğrultusunda belirlenen sürelerde saklanmaları ve bu sürelerin sonuna gelindiğinde silinmeleri, yok edilmeleri ve anonim hale getirmeleri konusunda teknik altyapıların yeterlilik açısından analiz edilmesi ve teknik ihtiyacın tespitinin yapılması sağlanır.

  • Eğitim

    Kişisel verileri işleyen tüm şirketlerin ilgili kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek üzere süreçlerini düzenlemesi ve sorumluluklarını belirlemesi ve ilgili personelini bilinçlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada ayrıca şirket içinde risklerin en aza indirilebilmesi için bir personel/departman veri yönergesi – veri akış şemasının hazırlanması, hangi veriye kimin neden ve hangi prosedürle ulaşabildiğinin belirlenmesi şarttır. Şirketinizin iş akışını engellemeyecek ve ağırlaştırmayacak şekilde meşru ve makul bir dengenin kurularak ilgili mevzuata uygun hareket edilmesine yönelik çalışanların bilinçlendirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi ve yetkili personeller ile işleyişin belirlenmesi sağlanır.